Katalog on-line

Katalog on-line

Wolne Lektury

FunEnglish.pl

KiDN

PRCz

„Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
Data zakończenia zadania 28.02.2017r.

 
Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
mkwc-logo.png
Liczba odsłon:1,880,545 Liczba wejść:109,295
stat4u

Napisz do nas

 

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

„Czytam, więc jestem i marzę”

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V, VI  szkół podstawowych.

2. Udział w konkursie polega na :

- przeczytaniu wybranej książki  z podanej listy,

- napisaniu innego zakończenia bądź dodatkowego rozdziału, w którym uczestnik konkursu     przedstawi dalsze losy bohaterów książki,

- wykonaniu projektu własnej okładki lub ilustracji do przeczytanej książki (w dowolnej formie i dowolną techniką).

3. Zgłoszenie (załącznik nr 1) wraz z pracą konkursową należy wysłać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie ; ul. Kościelna 8 ;  34-431 Waksmund  - do dnia 27 maja 2021 r.  

tel. /faks :  (018) 26 53007    e-mail:  gbpwaksmund@ugnowytarg.pl

4. Prace konkursowe ocenione zostaną przez Jury powołane przez Organizatora.

5. O wynikach konkursu oraz czasie i miejscu wręczenia nagród i dyplomów Uczestnicy zostaną poinformowani.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Wykaz książek

1. Twain M. – „Przygody Tomka Sawyera”,

2. Makuszyński K. – „Panna z mokrą głową”,

3. Grabowski A. – „Bractwo rycerzy”,

4. Śmigielska K. – „Węszący Renifer, czyli tydzień z ciocią Julią”,

5. Czerwińska – Rydel A. – „Mój brat Czarodziej”,

6. Kozlowsky M.P. – „ Juniper Berry i tajemnicze drzewo”

 

 

 

                                                                                Załącznik nr 1 

                                    do Regulaminu Gminnego  Konkursu Czytelniczego

Formularz zgłoszenia uczestnika do Gminnego Konkursu Czytelniczego

Dane uczestnika

Nazwisko i imię

 

Uczeń klasy

 

Szkoła Podstawowa /adres

 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     …………………………………………………………………………...

                                                                                                                                                                                                       /miejscowość                                            data/

                                                                                               OŚWIADCZENIE / ZGODA

            Oświadczenie  rodzica / opiekuna* …………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                        /   imię i nazwisko rodzica/ opiekuna/

….……………………………………………………………………………………………………………………………………                                           /miejscowość, ulica, nr. domu, kod pocztowy, miejscowość, nr. telefonu   /

                        Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym*

………………………………………………………………………………………………………………………………………       /imię i nazwisko uczestnika zajęć/                                                                                                                                                                          Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka       do celów związanych z jego udziałem w Gminnym Konkursie Czytelniczym pt. „Czytam,              więc jestem i marzę”,  zorganizowanym przez  Gminną  Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu         z siedzibą w Waksmundzie.

Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 r.            w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    (Dz.U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych              ( Dz.U z 24.05.2018 r. poz. 1000),  wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie oraz publikowanie wizerunku        w formie zdjęć na stronie internetowej biblioteki : gbp-waksmund.pl, jak również na stronach i portalach  informacyjnych współpracujących z Gminną Biblioteką  Publiczną w Nowym Targu  z siedzibą w Waksmundzie.       

*niepotrzebne skreślić

                                                                                              ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                     /data  /                                          /     podpis rodzica/opiekuna/