telefon
18 26 53 007

Godziny otwarcia
poniedziałek w godz. 8.00-16.00 wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00 - 18.00
Adres
Biblioteka w Gronkowie
poniedziałek w godz. 9.30-17.30, środa w godz. 13.30–17.30, czwartek w godz. 9.30 -17.30
Biblioteka w Harklowej
wtorek w godz. 9.00-17.00, środa w godz. 13.30-17.30, piątek w godz. 9.00-17.00
Biblioteka w Klikuszowej
poniedziałek w godz. 8.00-16.00, środa w godz. 14.30–18.30, piątek w godz. : 10.00–18.00,
Biblioteka w Krauszowie
wtorek, środa w godz. 12.00–19.00, piątek w godz. 13.00-19.00
Biblioteka w Krempachach
wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godz. 12.00–20.00
Biblioteka w Lasku
poniedziałek w godz 10.00 –18.00, środa w godz 10.00 - 14.00, czwatrek w godz. 10.00 –18.00
Biblioteka w Ludźmierzu
wtorek w godz.10.00 -18.00, środa w godz. 14.30 -18.30, piątek w godz. 10.00 -18.00
Biblioteka w Nowej Białej
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 9.00-17.00, czwartek, piątek w godz. 10.00–18.00
Biblioteka w Ostrowsku
poniedziałek, czwartek 9.00-17.00, środa w godz. 9.00–13.00
Biblioteka w Pyzówce
poniedziałek w godz. 12.30-20.00, wtorek w godz. 12.30-17.30, czwartek w godz. 12.30-20.00
Biblioteka w Rogoźniku
poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00, środa w godz. 12.30 -17.30, piątek w godz. 10.30–17.30
Biblioteka w Łopusznej
wtorek, środa czwartek, piątek, sobota w godz. 10.00-18.00

RODO

Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NOWYM TARGU z siedzibą w WAKSMUNDZIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie  przy ul. Kościelna 8, 34-431 Waksmund  Tel: 182653007,  e-mail: gbpwaksmund@ugnowytarg.pl  reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Inspektor ochrony danych osobowych 
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pani Beata Sięka z którym można się kontaktować  za pomocą poczty e-mail: gbpwaksmund@ugnowytarg.pl lub na adres Administratora.

3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych
Każde przetwarzanie danych  osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • art. 6 ust.1 lit c) RODO - realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, cywilnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej czy prawa zamówień publicznych, a także dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki (w szczególności dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Biblioteki oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Biblioteki).
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - zawarcie i realizacja lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Dotyczy umów zawieranych z Biblioteką.
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - realizacja czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Na podstawie udzielonej zgody Biblioteka przetwarza dane osobowe  m.in. w celach promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością statutową Biblioteki w tym z promowaniem działań związanych z upowszechnianiem czytelnictwa, wspomaganiem kształcenia, kształtowaniem kultury społeczeństwa i realizacje usług informacyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych, jak również w celach związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów

4. Udostępnianie  danych osobowych
Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa,  którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania statutowych celów, promocji lub/i realizacji określonej usługi np. firmie  zajmującej się wysyłaniem wiadomości tekstowych SMS w celu: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zarezerwowanych materiałów, wysyłania monitów oraz powiadomień. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe tj. m.in. firmy usługowe oraz dostawcy usług IT.

5. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:
 • Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony;
 • Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia;
 • Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym;
 • Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
6. Uprawnienia osób w zakresie danych osobowych
Na każdym etapie przetwarzania przez Bibliotekę danych osobowych, mają Państwo  prawo do:
 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Bibliotekę danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych tzw. prawo do bycia zapomnianym, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanona podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).
7. Przetwarzane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.